Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012

Báo cáo tài chính - 18.03.2013

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 70-13/BC-TC/VAE ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam, về Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính 2012 của Công ty cổ phần LICOGI 14.
Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2012 như sau:

Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn BCTC năm 2012