Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng năm 2019

Báo cáo tài chính - 13.08.2019

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 33/2019/SX-AVHN-TC; Số 52/2019/SX-AVHN-TC  ngày 12 tháng 08 năm 2019 của Công ty TNHH kiểm toán An Việt, về Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ 2019 của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ 2019  như sau:

Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn BCTC:

CBTT BCTC rieng giua nien do 2019

BCTC rieng giua nien do 2019

CBTT BCTC hop nhat giua nien do 2019

BCTC hop nhat giua nien do 2019