Báo cáo tài chính năm 2011

Báo cáo tài chính - 08.04.2012
Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 161-12/BC-TC/VAE ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam, về Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2011 của Công ty cổ phần LICOGI 14.
Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2011 như sau: