Báo cáo tài chính năm 2013

Báo cáo tài chính - 20.02.2014

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 49-14/BC-TC/I-VAE ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam, về Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính 2013 của Công ty cổ phần LICOGI 14.
Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2013 như sau:

Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn BCTC năm 2013:

bctc-nam-2013