Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính - 30.04.2016

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 2066/16/BCKT/AUD-VVALUES ngày 03 tháng 03 năm 2016 của Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Chuẩn Việt, về Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính 2015 của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015 như sau:

Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn BCTC năm 2015: