Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 2034/18/BCKT/AUD-VVALUES ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Chuẩn Việt về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2017 của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2017 như sau:

Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn Báo cáo tài chính năm 2017:

BCTC năm 2017 đã được kiểm toán (Signed)

BCTC – Văn phòng Công ty 2017