Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính - 20.02.2019

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 0805.03/2018/BCTC/NTV1 ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2018 của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2018 như sau:

Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn Báo cáo tài chính năm 2018:

BCTC 2018 Hop nhat (ky so)

CBTT_GTLN BCTC Hop Nhat (ky so)

BCTC 2018 Cty me (ky so)

CBTT_GTLN BCTC Cty me (ky so)