Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015

Báo cáo tài chính - 20.10.2015

Căn cứ các thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ tài chính, Thông tư 121/2012/TT-BTC về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí III năm 2015 như sau:
Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý III năm 2015:

gt_cd_kq_lctt

tm1

tm2

tm3