Báo cáo tài chính Quý I – 2019

Báo cáo tài chính - 22.04.2019

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 như sau:

Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính:

BCTC Quy I_2019 Cty me

CBTT_GT BCTC Quy I_2019 Cty me

BCTC Quy I_2019 Hop nhat

CBTT_GT BCTC Quy I_2019 Hop nhat