Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng năm 2016

Báo cáo tài chính - 04.08.2016

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016 như sau:

Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn BCTC giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016:

scan0011_01

scan0011_02

scan0011_03