Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng năm 2018

Báo cáo tài chính - 08.08.2018

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 0805.01.01/2018/BCTC-NTV1 ngày 05 tháng 08 năm 2018 của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, về Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ 2018 của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ 2018  như sau:

Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn BCTC:

CBTT va GTLN BCTC Van Phong

BCTC soat xet Van phong 2018

CBTT va GTLN BCTC hop nhat Cty

BCTC soat xet hop nhat Cong ty 2018