Biên bản – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công bố thông tin - 29.03.2018

Ngày 28 tháng 03 năm 2018, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018, các Tờ trình thay đổi tại Đại hội:

L14 – BB, NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tờ trình 03 – thay đổi

Tờ trình 05 – thay đổi