Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công bố thông tin - 09.04.2019

Ngày 08 tháng 04 năm 2019, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

BB NQ Dai hoi 2019