Các văn bản phê duyệt Quy hoạch và Dự án đầu tư: dự án khu đô thị minh phương – thành phố việt trì

– Quyết định số 1755/QĐ-UB ngày 10/6/2004 của UBND Tỉnh Phú Thọ, về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Minh Phương, thành phố Việt Trì;

– Quyết định số: 2871/QĐ-CT ngày 16/9/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ;

– Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 17/8/2007 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì tỷ lệ 1:500;

– Quyết định số: 2471/QĐ-UB ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì;

– Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì tỷ lệ 1:500;

– Quyết định số: 2342/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì;

– Quyết định số 3360/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì;

– Quyết định số: 2766/QĐ-UBND ngày 17/10/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì;

– Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu nhà ở và Khu dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì.

– Văn bản só 476/UBND-KT2 ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và DVTM Minh Phương, thành phố Việt Trì.