Các văn bản, quyết định liên quan quyết toán Dự án bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng: dự án khu đô thị minh phương – thành phố việt trì

  1. Các văn bản, quyết định liên quan bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng:

– Văn bản số 200/UBND-QH ngày 25/11/2007 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc bàn giao hệ thống Cấp điện dự án Xây dựng HTKT Khu nhà ở và dịch vụ thương mại  Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

– Văn bản số 2709/UBND-KT2 ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc chuyển giao và quyết toán các hạng mục HTKT đã hoàn thành của dự án Xây dựng HTKT Khu nhà ở và dịch vụ thương mại  Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

7.1 Công tác bàn giao các hạng mục HTKT:

– Hạng mục Giao thông, Thoát nước mưa và Thoát nước thải: Chủ đầu tư bàn giao cho UBND thành phố Việt Trì và Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì theo Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 21 tháng 4 năm 2015.

– Hạng mục Cấp điện được nghiệm thu bàn giao như sau: Phần cấp điện Trung thế và hạ thế được bàn giao cho Điện lực Phú Thọ theo Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 12 tháng 2 năm 2015.

+ Phần Cấp điện chiếu sáng được bàn giao cho UBND thành phố Việt Trì và Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì theo Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 15 tháng 7 năm 2015.

– Hạng mục hệ thống Cấp nước được bàn giao cho Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ theo Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng số 01 ngày 6 tháng 9 năm 2013 và số 02 ngày 11 tháng 4 năm 2014.

– Hạng mục Cây xanh cảnh quan đã được Chủ đầu tư đã tiến hành bàn giao cho UBND thành phố Việt Trì và Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì theo Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 25 tháng 5 năm 2015 và ngày 10 tháng 8 năm 2015.