Các văn bản, quyết định phương thức thực hiên dự án và các nội dung khác: dự án khu đô thị minh phương – thành phố việt trì

– Văn bản số 1255/HC ngày 22 tháng 6 năm 2004 của của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đồng ý giao đất để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở để bán và cho thuê tại Khu đô thị mới  Minh Phương, thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ theo phương thức giao đất có thu tiền sử dụng đất;

– Quyết định số 2014/QĐ-HĐQT ngày 07 tháng 01 năm 2004 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty xây dựng và Phát triển hạ tầng về việc giao nhiệm vụ cho Công ty Cơ giới và Xây lắp số 14 làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới  Minh Phương thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

– Quyết định số 3248/QĐ-UB ngày 22 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất tại Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương  và  Khu nhà ở Trầm Sào – thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

– Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2005 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc chấp thuận cho Công ty Cơ giới và Xây lắp số 14( nay là Công ty Cổ phần LICOGI 14) làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới  Minh Phương thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

– Văn bản số 3661/BTNMT-ĐĐ ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời công văn của UBND tỉnh Phú Thọ cơ chế sử dụng đất của dự án tư  xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở và dịch vụ thương mại  Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

– Văn bản số 1923/UBND-QH ngày 05 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Phú thọ để thực hiện văn bản 3661/BTNMT-ĐĐ ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quản lý quy hoạch, kiến trúc tại Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

– Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì ban hành kèm theo Quyết định số 4183/QĐ – UBND ngày 21 tháng 7 năm 2008 của UBND thành phố Việt Trì;

– Quyết định số 1842/UBND-QH ngày 04/07/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quyết toán giá trị hoàn thành theo từng giai đoạn dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

– Quyết định số 3634/QĐ-UBND ngày 11/11/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc giá đất thu tiền sử dụng đất và phương án tài chính Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì;

– Quyết định số: 3020/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở tài sản tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần LICOGI 14, phường Minh Phương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì;

– Quyết định số: 3021/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở tài sản tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần LICOGI 14, phường Minh Phương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì;