Các văn bản thu hồi và giao đất: dự án khu đô thị minh phương – thành phố việt trì

– Quyết định số 3543/QĐ – UB ngày 17 tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thu hồi và giao đất cho Công ty Cơ giới và Xây lắp số 14 xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì;

– Biên bản hội nghị số 134/BB – GĐ ngày 01 tháng 12 năm 2004 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thu hồi và giao đất cho Công ty Cơ giới và Xây lắp số 14 xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì (Thành phần tham gia có đại diện các cơ quan chức năng: Sở Xây dựng; UBND thành phố Việt Trì; Chủ đầu tư; UBND phường Nông Trang; UBND phường Vân Cơ; UBND xã Minh Phương; UBND xã Minh Nông).

– Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh chỉ giới, diện tích thu hồi và giao đất cho Công ty Cổ phần LICOGI 14 xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.

– Biên bản hội nghị số: 632/BB-GĐ ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Phú Thọ, về việc xác định mốc giới điều chỉnh  và giao đất cho Công ty Cổ phần LICOGI 14 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương (Thành phần tham gia có đại diện các cơ quan chức năng: Sở Xây dựng; UBND thành phố Việt Trì; Chủ đầu tư; UBND phường Nông Trang; UBND phường Vân Cơ; UBND xã Minh Phương; UBND xã Minh Nông).

– Quyết định số 4259/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh chỉ giới, diện tích thu hồi và giao đất cho Công ty Cổ phần LICOGI 14 xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.

– Biên bản hội nghị ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Phú Thọ, về việc xác định mốc giới điều chỉnh  và giao đất cho Công ty Cổ phần LICOGI 14 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương (Thành phần tham gia có đại diện các cơ quan chức năng: Sở Xây dựng; UBND thành phố Việt Trì; Chủ đầu tư; UBND phường Nông Trang; UBND phường Vân Cơ; UBND xã Minh Phương.

– Quyết định số 4130/QĐ – UBND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh chỉ giới, diện tích thu hồi và giao đất cho Công ty Cổ phần LICOGI 14 xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu n hà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.