Các văn bản về môi trường: dự án khu đô thị minh phương – thành phố việt trì

– Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn Môi trường số: 1050/XNMT ngày 05 tháng 11 năm  2004 của Sở Tài nguyên – Môi trường, tỉnh Phú Thọ;

– Quyết định số 1361/QĐ – UBND ngày 24/05/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động tài nguyên môi trường của dự án ” Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo quy định mở rộng khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ” của Công ty Cổ phần LICOGI 14.