Chi bộ 5 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

PTO- 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu là thành tích mà Chi bộ cơ quan thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Licogi 14 đạt được. Kết quả đó khẳng định sự đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ, đảng viên trong thực hiện song song hai nhiệm vụ làm tốt công tác Đảng và phát triển sản xuất kinh doanh.

Cán bộ, đảng viên chi bộ luôn nêu cao trách nhiệm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.
Cán bộ, đảng viên chi bộ luôn nêu cao trách nhiệm thực hiện có hiệu quả các
nhiệm vụ chuyên môn phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chi bộ cơ quan đã phối hợp với các chi bộ trực thuộc đề ra nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, bám sát thực tiễn. Trong việc thực hiện thi công các công trình, chi bộ luôn chỉ đạo cán bộ, đảng viên và người lao động nêu cao trách nhiệm, đảm bảo đúng tiến độ, mỹ thuật, giữ uy tín với đối tác, thường xuyên đổi mới phương pháp, nghiệp vụ đấu thầu theo hướng hoàn thiện các kỹ năng cơ bản cho cán bộ chuyên môn. Chi bộ cơ quan cũng luôn tạo điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhiệm vụ của Công ty.

Từ những tham mưu, đề xuất của Chi bộ đến Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được đảm bảo. Tính riêng năm 2015, tổng doanh thu công ty đạt 101,7% so với kế hoạch năm, nộp ngân sách đạt 260,4% so với kế hoạch, công tác an sinh xã hội đạt 466,6% so với kế hoạch năm.

Việc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được Chi bộ thực hiện thường xuyên gắn với nhiều hoạt động chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước, của tỉnh. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, Ban chi ủy đều xây dựng kế hoạch đồng thời định hướng cho đảng viên học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị của Ban Bí thư về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên và cán bộ quản lý. Các buổi sinh hoạt chuyên đề đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo động lực thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển đảng viên, chủ động nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, nội dung sinh hoạt gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Thông qua các buổi sinh hoạt, chi bộ nắm bắt được toàn diện hoạt động của đơn vị để chỉ đạo kịp thời, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

Hiện chi bộ có 17 đảng viên, các đảng viên đều có ý thức, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Công tác quản lý đảng viên được quan tâm, thường xuyên theo dõi, giúp đỡ những đảng viên còn hạn chế, tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn nhân lực kế cận.

Chi bộ luôn phối hợp với chính quyền, đoàn thể theo dõi, phát hiện diễn biến về tư tưởng, hành vi, thái độ của cán bộ, đảng viên và quần chúng để kịp thời uốn nắn, xử lý khi cần thiết, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, bè phái gây chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ Đảng và trong cơ quan. Các đảng viên thực hiện tốt việc  giữ mối liên hệ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công dân nơi cư trú, tham gia đầy đủ các cuộc họp do chi bộ khu dân cư tổ chức. Việc đánh giá chất lượng đảng viên được thực hiện nghiêm túc, có sự phân loại cán bộ để quản lý, phân công cán bộ cho phù hợp với trình độ chuyên môn, sở trường nhằm phát huy tốt năng lực của mỗi người.

5 năm qua, mặc dù còn không ít khó khăn, song với tinh thần và ý thức phấn đấu, Ban chi ủy đã lãnh đạo tập thể CB, ĐV hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trở thành chi bộ TSVM tiêu biểu được Tỉnh ủy tặng Bằng khen.
Thu Hà