Công ty CP Licogi 14: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

img9867-1522209678

PTĐT – Ngày 28-3, Công ty CP Licogi 14 tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Năm 2017 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về vốn, thị trường, song bằng sự nỗ lực phấn đấu của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên nên sản xuất kinh doanh của công ty vẫn giữ ổn định, đảm bảo tăng doanh thu ở trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó tổng doanh thu năm 2017 là 337,772 tỷ đồng, vượt 119,9% kế hoạch; doanh thu bất động sản trên 255 tỷ đồng; doanh thu xây lắp khác 80,771 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 80,191 tỷ đồng vượt kế hoạch 133,65%; nộp ngân sách 38,253 tỷ đồng vượt 153,02% kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động 7,5 triệu đồng/người/tháng. Chia cổ tức 10% tương đương 20% trên vốn điều lệ.

Năm 2018, Công ty tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở giữ vững ổn định, tiếp tục tìm kiếm đấu thầu, liên doanh liên kết để kiếm việc làm, duy trì đội ngũ, khấu hao tài sản… Tập trung các giải pháp sắp xếp, đổi mới và tái cấu trúc doanh nghiệp; điều chỉnh, xây dựng đồng bộ các nội quy, quy định, cơ chế hoạt động SXKD phù hợp với chủ trương, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả của mô hình quản lý tập trung kết hợp giao khoán có chọn lọc. Lựa chọn đấu thầu các công trình có nguồn vốn tốt, khả năng thanh toán cao, có thể hợp tác lâu dài. Dự kiến đầu tư 122,45 tỷ đồng; chia cổ tức 10%; nộp ngân sách 35 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động 8 triệu đồng…

Thúy Hằng (Theo Báo Phú Thọ)

http://baophutho.vn/kinh-te/201803/cong-ty-cp-licogi-14-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2018-156943