Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính Quý III – 2019

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính: BCTC hop nhat […]

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, chi tiết xem tại đường link bên dưới: CBTT_Bao cao tien do su dung von T10_2019

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung đã được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận. Nội dung chi tiết xem bên dưới:

HNX chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 14

Ngày 04/10/2019 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ký Quyết định số 668/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 14. Chi tiết xin vui lòng click vào đây: QD 668 chap thuan niem yet

L14 thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung

Ngày 23/09/2019. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 49/2011/GCNCP-VSD-6, đăng ký thay đổi lần thứ sáu, ngày 23/09/2019. Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung: 1.680.062 cổ phiếu, giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung: 16.800.620.000 đồng. Tổng số chứng khoán đăng ký: 18.481.930 cổ phiếu, tổng giá […]

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ngày 11/09/2019 Công ty cổ phần LICOGI 14 được Phòng đăng ký kinh doanh  – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 11/09/2019. Cụ thể: Thay đổi vốn điều lệ từ 168.018.680.000 đồng lên 184.819.300.000 đồng. Do […]

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

Căn cứ vào Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu số: S048/2019-L14/VSD-DK ngày 20 tháng 08 năm 2019 do VSD lập cho chứng khoán sau: Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần LICOGI 14 Mã cổ phiếu: L14 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ […]

LICOGI 14 thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Thực hiện quy định tại điểm 1 điều 9 chương 2 Thông tư số 155/2015/BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 xin được thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết […]

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng năm 2019

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 33/2019/SX-AVHN-TC; Số 52/2019/SX-AVHN-TC  ngày 12 tháng 08 năm 2019 của Công ty TNHH kiểm toán An Việt, về Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ 2019 của Công ty cổ phần LICOGI 14. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội […]

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

Kính mời Quý cổ đông xem toàn văn dưới đây: CBTT phat hanh co phieu tra co tuc 2018