Quan hệ cổ đông

L14 ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Ngày 09/07/2020, Công ty cổ phần LICOGI 14 và Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hà Nội đã ký hợp đồng kiểm toán số:  09 /2020/HĐ-AVHN-TC . Theo đó, Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hà Nội  sẽ là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo […]

Biên bản – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Ngày 30 tháng 06 năm 2020, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn nội dung của Biên bản và Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. BB_NQ […]

Ông Phạm Gia Lý – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã mua 200.000 cổ phiếu

Ngày 19/06/2020, Ông Phạm Gia Lý – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đã mua 200.000 cổ phiếu tăng tỷ lệ sở hữu từ 5,99% vốn điều lệ lên 7,07% vốn điều lệ, thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 20/05/2020 đến 18/06/2020.   Mau 10 ONG PHAM GIA LY

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 30/06/2020 được thành công tốt đẹp, Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông tài liệu Đại hội: 1-Thu moi hop 2020 2- Chuong trinh Dai hoi 2020 3- Quy che lam viec 4- BC cua HDQT_BTGD trinh tai Dai Hoi 5- BC cua BKS trinh tai Dai […]

Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

THƯ MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020                       Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại […]

Nghị quyết số 08 của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14

Ngày 29/05/2020 HĐQT Công ty đã họp và ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT. Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 30/06/2020. Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại các tổ chức tín […]

Thông báo thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên 2020 vào thứ 2 ngày 29/06/2020 theo nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 11/05/2020. Nhưng Tổng Công ty LICOGI – CTCP vừa chốt lịch họp cùng vào ngày trên. Nhằm tạo điều kiện cho các ban quản lý và các cổ […]

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 Công ty cổ phần LICOGI 14 xin trân trọng thông báo đến các Quý vị cổ đông Thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam  “Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ” như sau: TB ngay […]

Thông báo Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính mời Quý cổ đông xem nội dung chi tiết tại đây: NQ 06 ngay 11_05_2020

Ông Phạm Gia Lý – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua cổ phiếu

Ngày 07/05/2020, Ông Phạm Gia Lý – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đăng ký mua 500.000 cổ phiếu tăng tỷ lệ sở hữu, thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 20/05/2020 đến 20/06/2020. Mau 08 Phạm Gia Ly