Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng năm 2020

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 69/2020/SX-AVHN-TC; Số 68/2020/SX-AVHN-TC  ngày 10 tháng 08 năm 2020 của Công ty TNHH kiểm toán An Việt, về Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ 2020 của Công ty cổ phần LICOGI 14. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ […]

Báo cáo tài chính Quý II – 2020

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính: CBTT_GTLN BCTC rieng […]

Báo cáo tài chính Quý I – 2020

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính: CBTT_GTLN BCTC rieng […]

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 11/2020/KT-AVHN-TC ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Công ty TNHH kiểm toán An Việt về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần LICOGI 14. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo tài […]

Báo cáo tài chính Quý IV – 2019

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính: CBTT_GT BCTC rieng […]

Báo cáo tài chính Quý III – 2019

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính: BCTC hop nhat […]

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng năm 2019

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 33/2019/SX-AVHN-TC; Số 52/2019/SX-AVHN-TC  ngày 12 tháng 08 năm 2019 của Công ty TNHH kiểm toán An Việt, về Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ 2019 của Công ty cổ phần LICOGI 14. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội […]

Báo cáo tài chính Quý II – 2019

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính: BCTC Quy 2_2019 […]

Báo cáo tài chính Quý I – 2019

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính: BCTC Quy I_2019 […]

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 0805.03/2018/BCTC/NTV1 ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2018 của Công ty cổ phần LICOGI 14. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo […]