Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý I – Năm 2018

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính: CBTT – BCTC […]

Financial Statements 2017

Financial Statement 2017

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 2034/18/BCKT/AUD-VVALUES ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Chuẩn Việt về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2017 của Công ty cổ phần LICOGI 14. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung Báo […]

Báo cáo tài chính Quý IV-2017

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí IV năm 2017 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý […]

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí III năm 2017 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý […]

(English) Financial Statement 6 months review 2017

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng năm 2017

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 2316/17/BCKT/AUD-VVALUES ngày 11 tháng 08 năm 2017 của Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Chuẩn Việt, về Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ 2017 của Công ty cổ phần LICOGI 14. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung […]

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí II năm 2017 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý […]

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí I năm 2017 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý […]

(English) Audited Financial Statement 2016 of Licogi 14 JSC

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).