Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 2033/17/BCKT/AUD-VVALUES ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Chuẩn Việt, về Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính 2016 của Công ty cổ phần LICOGI 14. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung […]

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chínhvề việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí IV năm 2016 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý IV […]

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chínhvề việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí III năm 2016 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý III […]

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng năm 2016

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016 như sau: Click vào đường link bên dưới […]

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chínhvề việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí II năm 2016 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý II […]

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 2066/16/BCKT/AUD-VVALUES ngày 03 tháng 03 năm 2016 của Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Chuẩn Việt, về Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính 2015 của Công ty cổ phần LICOGI 14. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung […]

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chínhvề việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí I năm 2016 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý I […]

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chínhvề việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí IV năm 2015 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý II […]

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015

Căn cứ các thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ tài chính, Thông tư 121/2012/TT-BTC về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí III năm 2015 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo […]

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng năm 2015

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015 như sau: Click vào đường link bên dưới […]