Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015

Căn cứ các thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ tài chính, Thông tư 121/2012/TT-BTC về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí II năm 2015 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo […]

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015

Căn cứ các thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ tài chính, Thông tư 121/2012/TT-BTC về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí I năm 2015 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo […]

Báo cáo tài chính năm 2014

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 43-15/BC-TC/I-VAE ngày 05 tháng 03 năm 2015 của Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam, về Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính 2014 của Công ty cổ phần LICOGI 14. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội […]

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014

Căn cứ các thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ tài chính, Thông tư 121/2012/TT-BTC về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí IV năm 2014 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo […]

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014

Căn cứ các thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ tài chính, Thông tư 121/2012/TT-BTC về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí III năm 2014 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo […]

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng năm 2014

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2014 như sau: Click vào đường link bên dưới […]

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014

Căn cứ các thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ tài chính, Thông tư 121/2012/TT-BTC về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí II năm 2014 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo […]

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 Công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí 1 năm 2014 như sau: Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn BCTC quý 1/2014: bctc-q1-2014

Báo cáo tài chính năm 2013

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 49-14/BC-TC/I-VAE ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam, về Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính 2013 của Công ty cổ phần LICOGI 14. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung […]

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 Công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí 4 năm 2013 như sau: Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn BCTC quý 4/2013: […]