Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 Công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí 3 năm 2013 như sau: Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn BCTC quý 3/2013: […]

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng năm 2013

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013 như sau: Click vào đường link bên dưới […]

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 Công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí 2 năm 2013 như sau: Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn BCTC quý 2/2013: […]

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

Căn cứ các thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ tài chính, Thông tư 121/2012/TT-BTC về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí I năm 2013 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo […]

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 70-13/BC-TC/VAE ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam, về Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính 2012 của Công ty cổ phần LICOGI 14. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội […]

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 Công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí IV năm 2012 như sau: Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn BCTC quý IV/2012: […]

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 Công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí III năm 2012 như sau: bctc-q3-2012

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2012

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/6/2012 như sau: Licogi 14

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 Công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí II năm 2012 như sau:    

Báo cáo tài chính Quí I năm 2012

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 Công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí I năm 2012 như sau:                           […]