Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2011

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 161-12/BC-TC/VAE ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam, về Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2011 của Công ty cổ phần LICOGI 14. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung Báo […]

Báo cáo quyết toán tài chính quí IV năm 2011

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 Công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí IV năm 2011: Dowload bản Báo cáo đầy đủ theo  link dưới đây bctc-q4-2011

Báo cáo quyết toán tài chính quí III năm 2011

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 Công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí III năm 2011 như sau: Dowload bản Báo cáo đầy đủ theo  link dưới đây: bctc-q3-2011