Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2019

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo thường niên năm 2019 như sau: Bao cao thuong nien 2019

Báo cáo thường niên năm 2018

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo thường niên năm 2018 như sau:   Bao cao thuong nien 2018 (ky so)

Báo cáo thường niên năm 2017

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo thường niên năm 2017 như sau: L14 – Báo cáo thường niên năm 2017 Signed

Báo cáo thường niên năm 2016

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chínhvề việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo thường niên năm 2016 như sau: BC thuong nien 2016_signed

Báo cáo thường niên năm 2015

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chínhvề việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo thường niên năm 2015 như sau:  bc-thuong-nien-2015_signed  

Báo cáo thường niên năm 2014

Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính và Công văn của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, về việc công bố thông tin định kỳ. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải nội dung báo cáo thường niên năm 2014 như sau: Để xem chi tiết mời click vào đường link […]

Báo cáo thường niên năm 2013

Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính và Công văn của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, về việc công bố thông tin định kỳ. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải nội dung báo cáo thường niên năm 2013 như sau: Để xem chi tiết mời click vào đường link […]

Báo cáo thường niên năm 2012

Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính và Công văn số 220/SGDHN-QLNY ngày 11/03/2013 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, về việc công bố thông tin định kỳ 2013. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải nội dung báo cáo thường niên năm 2012 như sau: Để xem chi tiết […]

Báo cáo thường niên năm 2011

Căn cứ Thông tư 09/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính và Công văn số 348/SGDHN-QLNY ngày 22/03/2012 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, về việc công bố thông tin định kỳ 2012. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải nội dung báo cáo thường niên năm 2011 như sau: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN […]

1