Công bố thông tin

Licogi 14: Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2016

Kích vào đường link bên dưới để xem toàn văn Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016. bao-cao-quan-tri-6-thang-2016

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Ngày 09/09/2016 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có thông báo số: 939/TB-SGDHN về việc chấp thuận ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung theo Quyết định số 562/QĐ-SGDHN ngày 06/09/2016. Theo đó ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu niêm yết bổ sung là ngày Thứ […]

HNX chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

Ngày 06/9/2016 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định số 562/QĐ-SGDHN, chấp thuận niêm yết bổ sung 1.552.000 cổ phiếu của Công ty cổ phàn LICOGI 14. Click vào đường link bên dưới để xem chi tiết:  hanoi-chap-thuan-niem-yet-bo-sung-cp-06092016  

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty cổ phần LICOGI 14 cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày 16/08/2015 Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ đã […]

Thông báo chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Thực hiện nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-LICOGI 14 ngày 26/04/2016. Công ty cổ phần LICOGI 14 xin thông báo chốt danh sách để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau: 1- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/07/2016 […]

Thông báo thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Ngày 19/5/2016 HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14 đã họp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; Bãi nhiệm và bầu lại chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty. Kết quả: Ông Phạm Gia Lý đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT […]

Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14

Ngày 26/04/2016 Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, HĐQT Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Xem toàn văn nội dung Điều lệ theo đường dẫn dưới đây: dieu-le-cty-2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 26 tháng 04 năm 2016, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã thông qua các báo cáo của Ban Tổng giám đốc, HĐQT, BKS và một số nội dung HĐQT chuẩn bị, một số nội dung do nhóm cổ đông […]

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016   Kính gửi: Quý  Cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14   Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông như sau:             I- Triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường […]

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. HĐQT Công ty xin thông báo chốt Danh sách cổ đông để tham dự Đại hội như sau: THÔNG BÁO   (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016) Kính gửi:  Quý […]