Công bố thông tin

Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

THÔNG BÁO                                     HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012                                  Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty cổ phần LICOGI […]

Mẫu giấy đăng ký và giấy ủy quyền họp đại hội đồng cổ đông năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————–   ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14   Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 14   Tên Cổ đông: […]

Thông báo chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt

THÔNG BÁO (V/v: Trả cổ tức bằng tiền mặt) Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI 14. Căn cứ biên bản họp HĐCĐ Công ty Cổ phần LICOGI 14 ngày 28/04/2011. HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI 14 xin trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông […]

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Ngày 28 tháng 4 năm 2011, Tại trụ sở Văn phòng Công ty cổ phần LICOGI 14 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 tại: nq

Mẫu giấy uỷ quyền dự Đại hội cổ đông

Mẫu giấy uỷ quyền dự Đại hội cổ đông Bấm vào đây để tải về:  http://www.mediafire.com/?w5j5oapvyeepp7y http://licogi14.com

Mẫu giấy đăng ký dự họp Đại hội cổ đông

Mẫu giấy đăng ký dự họp Đại hội cổ đông Bấm vào đây để tải về: http://www.mediafire.com/?yy1ckc894wmjd59  

Nội dung sửa đổi Điều lệ công ty

Nội dung sửa đổi Điều lệ công ty:  noi-dung-sua-dle-2011