Công bố thông tin

Thông báo miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc

Ngày 01/12/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã ban hành Quyết định số:18 /QĐ-HĐQT, về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần LICOGI 14 đối với ông Nguyễn Vũ Quảng kể từ ngày 01/12/2015. Clik vào đường linh dưới đây để xem […]

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông như sau: I- Triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm […]

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. HĐQT Công ty xin thông báo chốt Danh sách cổ đông để tham dự Đại hội như sau: THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014) Kính gửi: […]

Báo cáo quản trị công ty cổ phần Licogi 14 6 tháng cuối năm 2013

Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm 2013: bcqt_6tcuoi2013

Báo cáo quản trị công ty cổ phần Licogi 14 năm 2013

Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn Báo cáo quản trị năm 2013: bcqt2013

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Ngày 26 tháng 04 năm 2013, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Đại hội đã thông qua các báo cáo của Ban Tổng giám đốc, HĐQT, BKS và một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Toàn văn nội […]

Mẫu biểu dự Đại hội cổ đông 2013

Mời click vào đường link dưới đây để tải về: http://www.mediafire.com/view/?b0fmc4c66bj7tmh http://www.mediafire.com/view/?ibi9th0u98awwlz  

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013   Kính gửi: Quý  Cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14   Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông như sau:             I- Triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường […]

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. HĐQT Công ty xin thông báo chốt Danh sách cổ đông để tham dự Đại hội như sau: THÔNG BÁO   (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2013) Kính […]