Công bố thông tin

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 08/04/2019 được thành công tốt đẹp, Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông tài liệu Đại hội: 1- Thu moi hop 2- Chuong trinh dai hoi 3- Giay xac nhan tham du Dai hoi (uy quyen ca nhan) 4- Thong bao de cu nhan su 5- Giay […]

Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

THƯ MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019                       Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại […]

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 Công ty cổ phần LICOGI 14 xin trân trọng thông báo đến các Quý vị cổ đông Thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam  “Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ” như sau: Thong bao […]

Thông báo Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính mời Quý cổ đông xem nội dung chi tiết tại đây: 01_CBTT trieu tap DHCD 2019

Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm và năm 2018

Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố bản Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm và Báo cáo quản trị năm 2018. BCQT 6 thang cuoi 2018 (Ban thieu thong tin) ky so BCQT nam 2018 (Ban thieu thong tin) ky so Ban cung cap thong tin quan tri 2018 ky so

Thông tin tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

 Ngày 20/12/2018, Báo Đầu tư online có đăng bài  “LICOGI 14: Trùm mền vốn góp của cổ đông” với nội dung phản ánh thông tin chưa chính xác có thể dẫn tới  các quý cổ đông hiểu sai về hoạt động tài chính, về việc sử dụng vốn huy động tăng vốn điều lệ từ […]

Đề xuất chỉnh sửa Điều lệ Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 07/12/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã họp và ban hành Nghị quyết số: 24/NQ-HĐQT, về việc đề xuất chỉnh sửa Điều lệ Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Xem toàn văn Nghị quyết tại đường link bên dưới: CBTT nghi quyet sua […]

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng: Bao cao tien do su dung von 2018

Nghị quyết triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

Ngày 06/09/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã họp và ban hành Nghị quyết số: 21/NQ-HĐQT, về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; phương án mua lại cổ phiếu L14 làm […]

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

Kích vào đường link bên dưới để xem toàn văn Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 BCQT 6 thang dau 2018 (Ban thieu TT)