Công bố thông tin

Đề xuất chỉnh sửa Điều lệ Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 07/12/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã họp và ban hành Nghị quyết số: 24/NQ-HĐQT, về việc đề xuất chỉnh sửa Điều lệ Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Xem toàn văn Nghị quyết tại đường link bên dưới: CBTT nghi quyet sua […]

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng: Bao cao tien do su dung von 2018

Nghị quyết triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

Ngày 06/09/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã họp và ban hành Nghị quyết số: 21/NQ-HĐQT, về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; phương án mua lại cổ phiếu L14 làm […]

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

Kích vào đường link bên dưới để xem toàn văn Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 BCQT 6 thang dau 2018 (Ban thieu TT)

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày 02/07/2018 Công ty cổ phần LICOGI 14 được Phòng đăng ký kinh doanh và đầu tư doanh nghiệp – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể: Loại bỏ ngành nghề kinh doanh bị hạn chế tỷ lệ sở […]

Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố thông tin về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin; Người phụ trách quản trị công ty và Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Click vào đường link bên dưới để xem chi tiết toàn văn Công bố thông tin: QD mien nhiem bo nhiem KTT QD bo nhiem nguoi quan tri Cty, CBTT (ky so) Thay doi DKKD 2018 (Ky so)

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 14

Ngày 31/05/2018 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ký Quyết định số 296/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu. Chi tiết xin vui lòng click vào đây: L14-QĐ chấp thuận niêm yết bổ sung

Công ty cổ phần LICOGI 14 báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 09/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 07/02/2018, Công ty cổ phần LICOGI 14 xin báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu như sau: L14 – CBTT Thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành L14 […]