Công bố thông tin

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền mua cổ phiếu và tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 Công ty cổ phần LICOGI 14 xin trân trọng thông báo đến các Quý vị cổ đông Thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam  “Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ” như sau: TB về […]

Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Kính mời Quý cổ đông xem nội dung chi tiết tại đây: TB chào bán cổ phiếu ra công chúng L14_Giấy đăng ký chào bán_V2 L14_Bản cáo bạch_V2

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm và năm 2017

Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm và Báo cáo quản trị năm 2017. L14 – BC quản trị 6 tháng cuối năm 2017 L14 – BC quản trị năm 2017

Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc điều hành

Ngày 04/01/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã ban hành Quyết định số: 10/QĐ-HĐQT, về việc Bổ nhiệm Ông Lại Xuân Hùng giữ chức danh Phó Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 2014 – 2018. 4-1-18 QĐ bổ nhiệm PTGĐ Lại Xuân Hùng

Nghị quyết triển khai Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ngày 14/11/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã ban hành Nghị quyết số: 09/NQ-HĐQT, về việc triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Xem toàn văn Nghị quyết tại đường link bên dưới: Nghị quyết Triển khai […]

Điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Licogi 14 xin gửi lời chào đến toàn thể cổ đông. Buổi họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 đã kết thúc tại ngày 18/10/2017 với nhiều thay đổi so với dự kiến của Hội đồng quản trị Công ty. Công ty xin trình bày lại toàn bộ […]

Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Ngày 18 tháng 10 năm 2017, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường  năm 2017. Đại hội đã thông qua các nội dung HĐQT chuẩn bị đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn […]

Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết dưới đây: Thu moi hop DHCD bat thuong Mau giay xac nhan uy quyen tham du DHCD Chuong trinh DHCD bat thuong 2017 To trinh mien nhiem bo nhiem TVHDQT To trinh phat hanh co phieu tang von dieu le Quy che DHCD bat thuong 2017 The thuc bieu […]

Mẫu giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2017

Quý cồ đông tải mẫu ủy Giấy Đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 tại đây: 2.2. Giay DK tham du, uy quyen

Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

      THƯ MỜI DỰ HỌP   ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017                                Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14    Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo […]