Quan hệ cổ đông

Mẫu giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông 2017

Quý cồ đông tải mẫu ủy Giấy Đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông đông thường niên năm 2017 tại đây: 2.2. Giay DK tham du, uy quyen

Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

THƯ MỜI DỰ HỌP  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017                      Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14   Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của […]

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 2033/17/BCKT/AUD-VVALUES ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Chuẩn Việt, về Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính 2016 của Công ty cổ phần LICOGI 14. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung […]

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chínhvề việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí IV năm 2016 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý IV […]

Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng cuối năm và năm 2016

Kích vào đường link bên dưới để xem toàn văn Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm và Báo cáo quản trị năm 2016. BCQT 6 thang cuoi 2016 BCQT nam 2016

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. HĐQT Công ty xin thông báo chốt Danh sách cổ đông để tham dự Đại hội như sau: THÔNG BÁO   (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017) Kính gửi:  Quý […]

Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty CP LICOGI 14

Ngày 15 tháng 12 năm 2016, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã tổ chức họp và thống nhất về chủ trương một số nội dung như sau: Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn nội dung Nghị quyết số 289/NQ – HĐQT nghi-quyet-hdqt-so-289:

Licogi 14: Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2016

Kích vào đường link bên dưới để xem toàn văn Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016. bao-cao-quan-tri-6-thang-2016

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chínhvề việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí III năm 2016 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý III […]