Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015

Căn cứ các thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ tài chính, Thông tư 121/2012/TT-BTC về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí I năm 2015 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo […]

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chínhvề việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Ngày 25 tháng 03 năm 2015, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Đại hội đã thông qua các báo cáo của Ban Tổng giám đốc, HĐQT, BKS và một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Click vào đường […]

Báo cáo thường niên năm 2014

Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính và Công văn của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, về việc công bố thông tin định kỳ. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải nội dung báo cáo thường niên năm 2014 như sau: Để xem chi tiết mời click vào đường link […]

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Mời kích vào đường link dưới đây để tải về: 2-1-giay-uy-quyen mau-dang-ky-du-dhcd-2015

Báo cáo tài chính năm 2014

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 43-15/BC-TC/I-VAE ngày 05 tháng 03 năm 2015 của Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam, về Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính 2014 của Công ty cổ phần LICOGI 14. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội […]

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông như sau: I- Triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm […]

Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2014

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. HĐQT Công ty xin thông báo chốt Danh sách cổ đông để tham dự Đại hội như sau: THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015) Kính gửi: […]

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014

Căn cứ các thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ tài chính, Thông tư 121/2012/TT-BTC về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí IV năm 2014 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo […]

Thông báo miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc

Ngày 01/12/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã ban hành Quyết định số:18 /QĐ-HĐQT, về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần LICOGI 14 đối với ông Nguyễn Vũ Quảng kể từ ngày 01/12/2015. Clik vào đường linh dưới đây để xem […]