Quan hệ cổ đông

HNX chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu mã L14

Ngày 06/9/2017 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định số 761/QĐ-SGDHN, chấp thuận niêm yết bổ sung  2.499.690 cổ phiếu của Công ty cổ phàn LICOGI 14.   Click vào đường link bên dưới để xem chi tiết: QD chap thuan niem yet 2017

(English) Financial Statement 6 months review 2017

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

Ngày 16/08/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã ban hành Nghị quyết số:  05 /NQ-HĐQT, về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT  Công ty cổ phần LICOGI 14 đối với ông Vũ Duy Quang kể từ ngày 16/08/2017. Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ […]

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng năm 2017

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 2316/17/BCKT/AUD-VVALUES ngày 11 tháng 08 năm 2017 của Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Chuẩn Việt, về Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ 2017 của Công ty cổ phần LICOGI 14. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung […]

Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu L14

Ngày 08/08/2017, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã nhận được công văn số: 5384/UBCK-QLCB ngày 04/08/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, về việc chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của L14. Click vào đường link bên dưới để […]

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Kích vào đường link bên dưới để xem toàn văn Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017.   BCQT 6 thang 2017

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí II năm 2017 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý […]

Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu

Căn cứ vào Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số S025/2017-L14/VSD và B014/2017-L14/VSD-ĐK  ngày 06/07/2017 do VSD lập. HĐQT Công ty đã họp và ra nghị quyết thông qua kết quả […]

Thông báo chốt danh sách để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Thực hiện nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT ngày 29/05/2017. Công ty cổ phần LICOGI 14 xin thông báo chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau: 1- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2017 2- Lý do và […]

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Ngày 12/6/2017 Công ty cổ phần LICOGI 14 đã nhận được công văn số 3821/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của L14. Công ty cổ phần LICOGI 14 đã công bố thông tin […]