Quan hệ cổ đông

Mẫu giấy đăng ký và giấy ủy quyền họp đại hội đồng cổ đông năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————–   ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14   Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 14   Tên Cổ đông: […]

Báo cáo quyết toán tài chính quí IV năm 2011

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 Công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí IV năm 2011: Dowload bản Báo cáo đầy đủ theo  link dưới đây bctc-q4-2011

Báo cáo quyết toán tài chính quí III năm 2011

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 Công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí III năm 2011 như sau: Dowload bản Báo cáo đầy đủ theo  link dưới đây: bctc-q3-2011  

Thông báo chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt

THÔNG BÁO (V/v: Trả cổ tức bằng tiền mặt) Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần LICOGI 14. Căn cứ biên bản họp HĐCĐ Công ty Cổ phần LICOGI 14 ngày 28/04/2011. HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI 14 xin trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông […]

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Ngày 28 tháng 4 năm 2011, Tại trụ sở Văn phòng Công ty cổ phần LICOGI 14 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 tại: nq

Mẫu giấy uỷ quyền dự Đại hội cổ đông

Mẫu giấy uỷ quyền dự Đại hội cổ đông Bấm vào đây để tải về:  http://www.mediafire.com/?w5j5oapvyeepp7y http://licogi14.com

Mẫu giấy đăng ký dự họp Đại hội cổ đông

Mẫu giấy đăng ký dự họp Đại hội cổ đông Bấm vào đây để tải về: http://www.mediafire.com/?yy1ckc894wmjd59  

Nội dung sửa đổi Điều lệ công ty

Nội dung sửa đổi Điều lệ công ty:  noi-dung-sua-dle-2011

Báo cáo tài chính năm 2010

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2010 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 I- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN                                            Đơn vị tính: VNĐ STT Nội dung   Số dư cuối năm Số dư đầu năm I Tài sản ngắn hạn 247.242.917.112 188.660.763.905 1 Tiền và các khoản […]

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011                                 Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông như sau: I- Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ […]