Quan hệ cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. HĐQT Công ty xin thông báo chốt Danh sách cổ đông để tham dự Đại hội như sau: THÔNG BÁO (V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)   Kính gửi: […]

Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2011

THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)   Kính gửi:  QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14     Tên Công ty        : CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14 Mã doanh nghiệp         : Trụ sở chính        : Số 2068 Đường Hùng Vương, […]

Báo cáo Quản trị quí I năm 2012

– Căn cứ thông tư số 09/2010/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin định kỳ. – Căn cứ Công văn số 348/SGDHN-QLNY ngày 22/3/2012 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin định kỳ năm 2012. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải Báo […]

Báo cáo tài chính Quí I năm 2012

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 Công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí I năm 2012 như sau:                           […]

Báo cáo quản trị năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số:          /BC-LICOGI 14             Việt Trì, ngày  18  tháng  04  năm 2012   BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2011     Kính gửi: –    Ủy ban Chứng […]

Thông báo thay đổi Chủ tịch HĐQT

Ngày 18 tháng 04 năm 2012, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Đại hội đã thông qua các báo cáo hoạt động của HĐTQ năm 2011 và bầu bổ xung nhân sự HĐQT. Theo đó Ông Đặng Đắc Bằng – Nguyên Chủ tịch […]

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Ngày 18 tháng 04 năm 2012, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Đại hội đã thông qua các báo cáo và đã bầu bổ xung, thay thế thành viên HĐQT, thống nhất nội dung nghị quyết của HĐQT. Toàn văn nội dung của […]

Báo cáo thường niên năm 2011

Căn cứ Thông tư 09/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính và Công văn số 348/SGDHN-QLNY ngày 22/03/2012 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, về việc công bố thông tin định kỳ 2012. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải nội dung báo cáo thường niên năm 2011 như sau: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN […]

Báo cáo tài chính năm 2011

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 161-12/BC-TC/VAE ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam, về Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2011 của Công ty cổ phần LICOGI 14. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung Báo […]

Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

THÔNG BÁO                                     HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012                                  Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty cổ phần LICOGI […]