Quan hệ cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011                                 Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông như sau: I- Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ […]