Quan hệ cổ đông

Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Ngày 08/04/2019, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. HĐQT đã trình Đại hội thông qua phê duyệt sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 71/NĐ-CP, Thông ty số 95/TT-BTC và Điều […]

Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14

Ngày 08/04/2019, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. HĐQT đã trình Đại hội thông qua phê duyệt sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty trên cơ sở tham chiếu Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 95/TT-BTC. Dưới […]

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 08 tháng 04 năm 2019, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 BB NQ Dai hoi 2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 08/04/2019 được thành công tốt đẹp, Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông tài liệu Đại hội: 1- Thu moi hop 2- Chuong trinh dai hoi 3- Giay xac nhan tham du Dai hoi (uy quyen ca nhan) 4- Thong bao de cu nhan su 5- Giay […]

Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

THƯ MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019                       Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại […]

Báo cáo thường niên năm 2018

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo thường niên năm 2018 như sau:   Bao cao thuong nien 2018 (ky so)

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 Công ty cổ phần LICOGI 14 xin trân trọng thông báo đến các Quý vị cổ đông Thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam  “Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ” như sau: Thong bao […]

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 0805.03/2018/BCTC/NTV1 ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2018 của Công ty cổ phần LICOGI 14. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo […]

Thông báo Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính mời Quý cổ đông xem nội dung chi tiết tại đây: 01_CBTT trieu tap DHCD 2019

Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm và năm 2018

Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố bản Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm và Báo cáo quản trị năm 2018. BCQT 6 thang cuoi 2018 (Ban thieu thong tin) ky so BCQT nam 2018 (Ban thieu thong tin) ky so Ban cung cap thong tin quan tri 2018 ky so