Quan hệ cổ đông

HƯỚNG DẤN QUY TRÌNH MUA CỔ PHẦN (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CHƯA LƯU KÝ CỔ PHIẾU)

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 ngày 18/10/2017 thông qua phương án chào bán cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 14; Căn cứ theo Giấy chứng nhận chào bán số 09/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày […]

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 2034/18/BCKT/AUD-VVALUES ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Chuẩn Việt về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2017 của Công ty cổ phần LICOGI 14. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung Báo […]

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền mua cổ phiếu và tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 Công ty cổ phần LICOGI 14 xin trân trọng thông báo đến các Quý vị cổ đông Thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam  “Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ” như sau: TB về […]

Thông báo: V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Để chuẩn bị thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, HĐQT Công ty xin thông báo chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu và tham dự Đại hội như sau: THÔNG BÁO V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền […]

Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Kính mời Quý cổ đông xem nội dung chi tiết tại đây: TB chào bán cổ phiếu ra công chúng L14_Giấy đăng ký chào bán_V2 L14_Bản cáo bạch_V2

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm và năm 2017

Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm và Báo cáo quản trị năm 2017. L14 – BC quản trị 6 tháng cuối năm 2017 L14 – BC quản trị năm 2017

Báo cáo tài chính Quý IV-2017

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí IV năm 2017 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý […]

Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc điều hành

Ngày 04/01/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã ban hành Quyết định số: 10/QĐ-HĐQT, về việc Bổ nhiệm Ông Lại Xuân Hùng giữ chức danh Phó Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 2014 – 2018. 4-1-18 QĐ bổ nhiệm PTGĐ Lại Xuân Hùng

Nghị quyết triển khai Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ngày 14/11/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã ban hành Nghị quyết số: 09/NQ-HĐQT, về việc triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Xem toàn văn Nghị quyết tại đường link bên dưới: Nghị quyết Triển khai […]

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí III năm 2017 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý […]