Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính Quý IV – 2018

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tài chính Quý VI năm 2018 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính: BCTC Hop nhat […]

Thông tin tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

 Ngày 20/12/2018, Báo Đầu tư online có đăng bài  “LICOGI 14: Trùm mền vốn góp của cổ đông” với nội dung phản ánh thông tin chưa chính xác có thể dẫn tới  các quý cổ đông hiểu sai về hoạt động tài chính, về việc sử dụng vốn huy động tăng vốn điều lệ từ […]

Đề xuất chỉnh sửa Điều lệ Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 07/12/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã họp và ban hành Nghị quyết số: 24/NQ-HĐQT, về việc đề xuất chỉnh sửa Điều lệ Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Xem toàn văn Nghị quyết tại đường link bên dưới: CBTT nghi quyet sua […]

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng: Bao cao tien do su dung von 2018

Báo cáo tài chính Quý III – 2018

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính: Báo cáo tài […]

Nghị quyết triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

Ngày 06/09/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã họp và ban hành Nghị quyết số: 21/NQ-HĐQT, về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; phương án mua lại cổ phiếu L14 làm […]

(English) Financial Report 6months review in 2018

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng năm 2018

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 0805.01.01/2018/BCTC-NTV1 ngày 05 tháng 08 năm 2018 của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, về Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ 2018 của Công ty cổ phần LICOGI 14. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung Báo […]

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

Kích vào đường link bên dưới để xem toàn văn Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 BCQT 6 thang dau 2018 (Ban thieu TT)

Báo cáo tài chính Quý II – Năm 2018

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính:   Cong bo […]