Quan hệ cổ đông

Điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Licogi 14 xin gửi lời chào đến toàn thể cổ đông. Buổi họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 đã kết thúc tại ngày 18/10/2017 với nhiều thay đổi so với dự kiến của Hội đồng quản trị Công ty. Công ty xin trình bày lại toàn bộ […]

Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Ngày 18 tháng 10 năm 2017, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường  năm 2017. Đại hội đã thông qua các nội dung HĐQT chuẩn bị đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn […]

Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết dưới đây: Thu moi hop DHCD bat thuong Mau giay xac nhan uy quyen tham du DHCD Chuong trinh DHCD bat thuong 2017 To trinh mien nhiem bo nhiem TVHDQT To trinh phat hanh co phieu tang von dieu le Quy che DHCD bat thuong 2017 The thuc bieu […]

Mẫu giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2017

Quý cồ đông tải mẫu ủy Giấy Đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 tại đây: 2.2. Giay DK tham du, uy quyen

Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

      THƯ MỜI DỰ HỌP   ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017                                Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14    Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo […]

Thông báo chốt danh sách để Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

Thực hiện nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT ngày 12/09/2017. Công ty cổ phần LICOGI 14 xin thông báo chốt danh sách để Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau: 1- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2017 2- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông […]

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Ngày 19/09/2017 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có thông báo số: 1212/TB-SGDHN về việc chấp thuận ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung theo Quyết định số 761/QĐ-SGDHN ngày 06/09/2017. Theo đó ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu niêm yết bổ sung là ngày Thứ […]

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty cổ phần LICOGI 14 cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày 06/09/2017 Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ đã […]

HNX chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu mã L14

Ngày 06/9/2017 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định số 761/QĐ-SGDHN, chấp thuận niêm yết bổ sung  2.499.690 cổ phiếu của Công ty cổ phàn LICOGI 14.   Click vào đường link bên dưới để xem chi tiết: QD chap thuan niem yet 2017

(English) Financial Statement 6 months review 2017

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).