Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO (V/v: Đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI 14 nhiệm kỳ 2014 – 2018)

THÔNG BÁO (V/v: Đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI 14 nhiệm kỳ 2014 – 2018)   – Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Trần Thế Bình – Thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm vì […]

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thành công tốt đẹp, Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông tài liệu Đại hội: 1. Thư mời dự họp và Giấy XN tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018 2. Chương trình ĐHCĐ năm 2018 3. Quy chế làm việc ĐHCĐ […]

Thư mời dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

THƯ MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018                       Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14     Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về […]

HƯỚNG DẤN QUY TRÌNH MUA CỔ PHẦN (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CHƯA LƯU KÝ CỔ PHIẾU)

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 ngày 18/10/2017 thông qua phương án chào bán cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 14; Căn cứ theo Giấy chứng nhận chào bán số 09/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày […]

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 2034/18/BCKT/AUD-VVALUES ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Chuẩn Việt về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2017 của Công ty cổ phần LICOGI 14. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung Báo […]

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền mua cổ phiếu và tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 Công ty cổ phần LICOGI 14 xin trân trọng thông báo đến các Quý vị cổ đông Thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam  “Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ” như sau: TB về […]

Thông báo: V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Để chuẩn bị thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, HĐQT Công ty xin thông báo chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu và tham dự Đại hội như sau: THÔNG BÁO V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền […]

Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Kính mời Quý cổ đông xem nội dung chi tiết tại đây: TB chào bán cổ phiếu ra công chúng L14_Giấy đăng ký chào bán_V2 L14_Bản cáo bạch_V2

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm và năm 2017

Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm và Báo cáo quản trị năm 2017. L14 – BC quản trị 6 tháng cuối năm 2017 L14 – BC quản trị năm 2017

Báo cáo tài chính Quý IV-2017

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí IV năm 2017 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý […]