Đề xuất chỉnh sửa Điều lệ Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công bố thông tin - 07.12.2018

Ngày 07/12/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã họp và ban hành Nghị quyết số: 24/NQ-HĐQT, về việc đề xuất chỉnh sửa Điều lệ Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đường link bên dưới:

CBTT nghi quyet sua doi dieu le cty

NQ sua dieu le 12_2018