Financial Reports

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý IV – 2018

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý III – 2018

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Financial Report 6months review in 2018

Financial statement 6month review Consolidated Financial statement 6month review

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý II – Năm 2018

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý I – Năm 2018

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Financial Statements 2017

Financial Statement 2017

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý IV-2017

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.