Financial Reports

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính quý III năm 2012

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2012

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quí I năm 2012

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính năm 2011

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo quyết toán tài chính quí IV năm 2011

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo quyết toán tài chính quí III năm 2011

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.