HƯỚNG DẤN QUY TRÌNH MUA CỔ PHẦN (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CHƯA LƯU KÝ CỔ PHIẾU)

Quan hệ cổ đông - 12.03.2018

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 ngày 18/10/2017 thông qua phương án chào bán cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 14;

Căn cứ theo Giấy chứng nhận chào bán số 09/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 07/02/2018;

Căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 02/03/2018 do VSD cung cấp,

Công ty Cổ phần Licogi 14 xin thông báo đến Quý cổ đông về thời gian, thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần với nội dung như sau:

 1. Tổng số cổ phần chào bán cho cđhh: 7.499.490 (Bảy triệu, bốn trăm chín mươi chín ngàn, bốn trăm chín mươi) cổ phiếu
 2. Loại cổ phần chào bán       :    Cổ phần phổ thông
 3. Mệnh giá                                 :   10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
 4. Giá chào bán                          :   12.000 (Mười hai ngàn) đồng/cổ phần
 5. Tỷ lệ thực hiện quyền          :    1:1

Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần thì được phân bổ 01 (một) quyền mua. Cổ đông sở hữu 1 (một) quyền mua thì được mua thêm 01 (một) cổ phần mới.

Quyền mua cổ phần được phân phối theo Danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách phân bổ quyền mua (ngày 02/03/2018). Phần cổ phiếu còn dư do CĐ hiện hữu không mua hết (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.

 1. Lịch trình và các bước thực hiện đăng ký mua cổ phần:

Cổ đông chưa lưu ký tiến hành thủ tục đăng ký mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phần, thanh toán tiền mua cổ phần và nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo lịch trình và cách thức sau:

 1. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần:
 • Thời gian thực hiện: từ 08h30 đến 16h30 các ngày từ ngày 12/03/2018 đến ngày 04/04/2018
 • Cách thức thực hiện:

Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Người sở hữu quyền mua trực tiếp tìm đối tác và thỏa thuận mức giá chuyển nhượng.

Người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần (theo mẫu được cung cấp tại Công ty Cổ phần Licogi 14) và thực hiện thủ tục chuyển nhượng trong thời hạn trên tại địa chỉ:

Bà: Nguyễn Thị Sim

Trụ sở chính: Số 2068 Đại lộ Hùng Vương – Phường Nông Trang – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (84-4) 3953543                 Fax: (84-4) 3953542

 1. Đăng ký và nộp tiền mua cổ phần:
 • Thời gian thực hiện: từ 08h30 đến 16h30 các ngày từ ngày 12/03/2018 đến ngày 06/04/2018
 • Cách thức thực hiện: Cổ đông chưa thực hiện lưu ký sẽ đăng ký thực hiện quyền tại L14.
 • Trong trường hợp cổ đông nộp tiền mua cổ phần trực tiếp tại Trụ sở chính của L14:
  • Cổ đông nộp tiền trực tiếp mua cổ phần tại trụ sở chính của L14
  • Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký mua cổ phần (theo mẫu của L14).
  • Cổ đông nộp trực tiếp: (1) Giấy đăng ký mua cổ phần (đã điền đầy đủ thông tin), (2) Bản photo chứng minh thư nhân dân và (3) Giấy xác nhận nộp tiền của L14.
 • Trong trường hợp cổ đông thực hiện chuyển khoản tiền mua cổ phần:
 • Cổ đông chuyển khoản tiền mua cổ phần vào tài khoản sau:

Tên tài khoản:    Công ty Cổ phần Licogi 14

Số tài khoản:     42110000269562

Mở tại:               Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ

Nội dung chuyển khoản: Thanh toán tiền mua cổ phần của cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Licogi 14

 • Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký mua cổ phần (theo mẫu của L14).
 • Cổ đông nộp trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo:

(1) Giấy đăng ký mua cổ phần (đã điền đầy đủ thông tin), (2) Bản photo chứng minh thư nhân dân và (3) Giấy xác nhận nộp tiền của Ngân hàng cho Bộ phận Quản lý cổ đông tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Licogi 14.

Lưu ý:

 • Sau thời hạn nêu trên (sau ngày 06/04/2018), nếu cổ đông không thực hiện thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phần thì các quyền mua không được thực hiện mặc nhiên hết hiệu lực. Những cổ đông không đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu sẽ không nhận được bất cứ sự đền bù nào từ phía Công ty cho quyền mua không được thực hiện.
 • Sau thời hạn nêu trên (sau ngày 06/04/2018), nếu cổ đông đã đăng ký mua cổ phần không nộp đủ số tiền mua cổ phần tương ứng hoặc không nộp Xác nhận chuyển khoản của Ngân hàng (trong trường hợp chuyển khoản) thì coi như chưa thực hiện quyền mua. Phần tiền đã nộp (nếu có) sẽ được Công ty hoàn trả lại trong thời gian quy định. Ngoài ra, cổ đông sẽ không nhận được bất cứ sự đền bù nào từ phía Công ty cho quyền mua không được thực hiện.

          2. Nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần:

Cách thức thực hiện: Cổ đông chưa lưu ký và đã thanh toán đủ tiền mua cổ phần theo quy định sẽ nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần tại bộ phận Quản lý Cổ đông của CTCP Licogi 14.

Trên đây là hướng dẫn về quy trình đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, nộp tiền mua cổ phần của CTCP Licogi 14. Kính mong Quý cổ đông thực hiện theo đúng thủ tục đã thông báo.

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp:

Bà: Nguyễn Thị Sim

Trụ sở chính: Số 2068 Đại lộ Hùng Vương – Phường Nông Trang – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (84-4) 3953543                       Fax: (84-4) 3953542