L14: 30.6.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 15%), thưởng cp (tỷ lệ 35%)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L14 của CTCP Licogi 14 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2017
3. Lý do và mục đích:
* Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
– Tỷ lệ thực hiện: 1:0,15 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Sau khi nhân với tỷ lệ phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
– Ví dụ1:Cổ đông A sở hữu 145 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:0,15 thì số cổ phần mà cổ
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: đông A nhận được là: 145*0,15=21,75 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 21 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,75 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
– Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Licogi 14, địa chỉ: Số 2068 đại lộ Hùng Vương, phường Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
– Tỷ lệ thực hiện: 1:0,35 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 35 cổ phiếu mới).
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Sau khi nhân với tỷ lệ phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ2: Cổ đông A sở hữu 145 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:0,35 thì số cổ phần mà cổ
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: đông A nhận được là : 145*0,35=50,75 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 50 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,75 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
– Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại trụ sở Công ty cổ phần Licogi 14, địa chỉ: Số 2068 đại lộ Hùng Vương, phường Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX
 Theo Cafe F
http://s.cafef.vn/l14-226539/l14-3062017-ngay-gdkhq-tra-co-tuc-bang-cp-ty-le-15-thuong-cp-ty-le-35.chn