L14 thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung

Ngày 01/09/2020. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 49/2011/GCNCP-VSD-7, đăng ký thay đổi lần thứ bảy, ngày 01/09/2020. Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung: 5.913.637 cổ phiếu, giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung: 59.136.370.000 đồng. Tổng số chứng khoán đăng ký: 24.395.567 cổ phiếu, tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 243.955.670.000 đồng.

Giay CN DKCK 2020