L14 thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung

Công bố thông tin - 10.07.2019

Ngày 04/07/2019. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 49/2011/GCNCP-VSD-5, đăng ký thay đổi lần thứ năm, ngày 04/07/2019. Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung: 1.802.688 cổ phiếu, giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung: 18.026.880.000 đồng. Tổng số chứng khoán đăng ký: 16.801.868 cổ phiếu, tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 168.018.680.000 đồng.

Giay chung nhan dang ky chung khoan thay doi 04_07_2019 (ky so)