Licogi 14 chốt quyền nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 50%

Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35%.

Ngày 3/7 tới đây CTCP Licogi 14 (mã chứng khoán L14) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 50%, trong đó trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35%.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Tỷ lệ phát hành 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới. Licogi 14 sẽ phát hành khoảng 750.000 cổ phiếu trả cổ tức. Giá trị phát hành theo mệnh giá 7,5 tỷ đồng.

Chia cổ phiếu thưởng

Ngoài ra Licogi 14 cũng sẽ phát hành 1,75 triệu cổ phiếu mới chia thưởng cho cổ đông do thực hiện tang vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 35%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 17,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.

Trên BCTC năm 2016 của công ty đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 26,9 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm lên 27,5 tỷ đồng. Ngoài ra Licogi 14 còn gần 11,6 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Thanh Mait

http://s.cafef.vn/l14-226576/licogi-14-chot-quyen-nhan-co-tuc-va-co-phieu-thuong-tong-ty-le-50.chn

Theo Infonet/VSD