LICOGI 14 thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Công bố thông tin - 28.06.2019

Thực hiện quy định tại điểm 1 điều 9 chương 2 Thông tư số 155/2015/BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 xin được thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017. Chi tiết tại đường link bên dưới:

08 CBTT thay doi so luong CP co quyen bieu quyet