Mẫu giấy đăng ký và giấy ủy quyền họp đại hội đồng cổ đông năm 2012

Công bố thông tin - 04.04.2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2012 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

 

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 14

 

Tên Cổ đông: …………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: …………………………………………… …………………….

Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ……………….. Nơi cấp: …………… …………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………………………………….

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 16 tháng 03 năm 2012, tôi (chúng tôi) hiện đang sở hữu: . .…………………….. cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần LICOGI 14.

Tôi (chúng tôi) đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần LICOGI 14, được tổ chức vào lúc: 08h00 ngày 18 tháng 04 năm 2012 tại Công ty cổ phần LICOGI 14 – Số nhà 2068 Đường Hùng Vương, phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

 

                                                                      … ………, ngày …… tháng  4 năm 2012

                                                                                                         CỔ ĐÔNG

                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức )

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14

 

Tên tôi là:………………………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu:……………………………………Ngày cấp……/……./……….

Nơi cấp:…………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………

Hiện tôi đang sở hữu:…………………………………………………………………..

cổ phần của Quý Công ty theo:

– Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, mã số cổ đông:…………………………….

Tôi làm giấy này uỷ quyền cho Ông (bà):……………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu:……………………………………Ngày cấp……/……./……….

Nơi cấp:…………………………………………………………………………………

Đại diện cho tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 do Công ty tổ chức vào ngày 18/4/2012 tại trụ sở Công ty, số 2068 đường Hùng Vương, phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ông (bà):…………………………………………..có đầy đủ mọi quyền khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này và sẽ thay mặt tôi biểu quyết với tất cả số cổ phần mà tôi đang nắm giữ.

 

 

………………, ngày…….tháng 4 năm 2012

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN                                  NGƯỜI UỶ QUYỀN

       (Ký, ghi rõ họ tên)                                               (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Với trường hợp uỷ quyền hạn chế, cổ đông uỷ quyền phải ghi rõ những vấn đề mà người được uỷ quyền sẽ được quyền tham gia và biểu quyết. 04