Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Công bố thông tin - 18.04.2012

Ngày 18 tháng 04 năm 2012, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Đại hội đã thông qua các báo cáo và đã bầu bổ xung, thay thế thành viên HĐQT, thống nhất nội dung nghị quyết của HĐQT. Toàn văn nội dung của Nghị quyết như sau: